نمونه کارنامه دکتری فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه دکتری فناوری اطلاعات دکتری فناوری اطلاعات (It)

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
8211615
10221123
10191321
1224913
15312748
18201661
1935014
22221617