فرمول قبولی کنکور دکتری مجموعه مشاوره

فرمول قبولی کنکور دکتری مجموعه مشاوره دکتری مجموعه مشاوره

فرمول قبولی در کنکور دکتری مجموعه مشاوره

 

نام گرایشراهنمای دروس دفترچه تخصصی 
مشاورهآمار و روش تحقیق- روانشناسی شخصیت- نظریه های مشاوره و روان درمانی- استعداد- زبان