ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری مجموعه مشاوره

ظرفیت قبولی مشاوره در کنکور دکتری مشاوره

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
خوارزمی31
فردوسی مشهد31
اصفهان63
الزهرا3-
چمران اهواز7-
علامه31