ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری بیومواد

ظرفیت قبولی گرایش بیومتریال در کنکور  دکتری مهندسی پزشکی

گرایش بیومتریالروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران73
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر91
تربیت مدرس3-
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
صنعتی شاهرود--
صنعتی اصفهان3-
صنعتی شیراز--
تبریز--
صنعتی نوشیروانی بابل--
شیراز--
فردوسی مشهد--

 

مطالب مرتبط بیومواد دکتری