ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری بیو مکانیک

ظرفیت قبولی گرایش مکانیک در کنکور  دکتری مهندسی پزشکی

گرایش بیومکانیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر4-
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
صنعتی شاهرود--
صنعتی اصفهان--
صنعتی شیراز--
تبریز--
صنعتی نوشیروانی بابل--
شیراز--
فردوسی مشهد--

 

مطالب مرتبط بیو مکانیک دکتری