نمونه کارنامه دکتری بیومکانیک

نمونه کارنامه دکتری بیومکانیک دکتری بیو مکانیک

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک 1400 

(مهندسی پزشکی بیومکانیک)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
24بیومکانیک374139