ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری هوافضا

ظرفیت قبولی گرایش آیرودینامیک در کنکور  دکتری هوافضا


گرایش آیرودینامیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران1-
صنعتی شریف2-
خواجه نصیر الدین طوسی2-
امیرکبیر32
تربیت مدرس1-
علم و صنعت1-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز4-
تبریز--
فردوسی مشهد3-
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--
پژوهشگاه هوافضا--

 

ظرفیت قبولی گرایش جلوبرندگی در کنکور  دکتری جلوبرندگی

گرایش جلوبندگیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران1-
صنعتی شریف3-
خواجه نصیر الدین طوسی2-
امیرکبیر51
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--
پژوهشگاه هوافضا--

 

ظرفیت قبولی گرایش سازه های هوایی در کنکور  دکتری هوافضا


گرایش سازه های هواییروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران51
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی3-
امیرکبیر51
تربیت مدرس3-
علم و صنعت2-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد1-
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--
پژوهشگاه هوافضا--

 

ظرفیت قبولی گرایش پرواز و کنترل در کنکور  دکتری هوافضا


گرایش پرواز و کنترلروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران2-
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی31
امیرکبیر21
تربیت مدرس3-
علم و صنعت--
شهید بهشتی22
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--
پژوهشگاه هوافضا1-