نمونه کارنامه دکتری هوافضا

نمونه کارنامه دکتری هوافضا دکتری هوافضا

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی هوافضا

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی هوافضا 1400 

(هوافضا، سازه های هوایی، آئرودینامیک، دینامیک پرواز و کنترل)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
12دینامیک پرواز و کنترل304125
12آئرودینامیک413424
14سازه های هوایی324229
17دینامیک پرواز و کنترل274717
18جلوبرندگی243531
37سازه های هوایی212913