فرمول قبولی کنکور دکتری حقوق

فرمول قبولی کنکور دکتری حقوق دکتری حقوق

فرمول قبولی رشته حقوق دکتری

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
حقوق خصوصیمتون فقه- حقوق مدنی- حقوق تجارت- استعداد- زبان
حقوق جزامتون فقه- آئین دادرسی کیفری- حقوق جزا عمومی- حقوق جزا اختصاصی- استعداد- زبان
حقوق عمومیمتون فقه- استعداد- زبان
حقوق بین المللیحقوق بین الملل- استعداد- زبان