فرمول قبولی کنکور دکتری مدیریت

فرمول قبولی کنکور دکتری مدیریت دکتری مدیریت

فرمول قبولی در کنکور دکتری مدیریت

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
بازرگانیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – بازاریابی – استعداد – زبان عمومی 
دولتیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استعداد – زبان عمومی
مالیتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار– استعداد – زبان عمومی
فناوری اطلاعات تئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استعداد – زبان عمومی
صنعتیتئوری و مبانی سازمان – اسلام – آمار – تحقیق در عملیات – مدیریت تولید – استعداد – زبان عمومی
کار آفرینیتئوری و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – نظریه کار آفرینی – تئوری نوآوری – استعداد – زبان عمومی
رسانهتئوری های مدیریت و مبانی سازمان – اسلام – آمار – استراتژیک – استعداد – زبان عمومی