نمونه کارنامه دکتری نفت

نمونه کارنامه دکتری نفت دکتری نفت

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی نفت

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی نفت

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
7332516
8332618
11312515
12312517
26292414