ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد کامپیوتر

ظرفیت قبولی گرایش شبکه‌های کامپیوتری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 1)

گرایش شبکه های کامپیوتریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی54
امیرکبیر6-
علم و صنعت11-
شیراز--
تبریز53
سهند تبریز125
فردوسی مشهد62

ظرفیت قبولی گرایش رایانش امن در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 1)

گرایش رایانش امنروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف8-
امیرکبیر6-
تربیت مدرس5-
شهید بهشتی6-
صنعتی اصفهان3-
شیراز6-
تبریز--

ظرفیت قبولی گرایش هوش مصنوعی و رباتیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 2)

گرایش هوش مصنوعی و رباتیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3211
صنعتی شریف25-
خواجه نصیر الدین طوسی77
امیرکبیر16-
خوارزمی113
تربیت مدرس5-
علم و صنعت13-
شهید بهشتی11-
صنعتی اصفهان152
شیراز10-
تبریز96
فردوسی مشهد103
صنعتی نوشیروانی بابل85
صنعتی شاهرود2510

ظرفیت قبولی گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(کد ضریب 3)

گرایش معماری سیستم های کامپیوتریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران104
صنعتی شریف22-
خواجه نصیر الدین طوسی43
امیرکبیر26-
خوارزمی72
تربیت مدرس5-
علم و صنعت--
شهید بهشتی13-
صنعتی اصفهان7-
شیراز5-
تبریز53
فردوسی مشهد52
صنعتی شاهرود--
صنعتی نوشیروانی بابل32

ظرفیت قبولی گرایش نرم افزار در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 4)

گرایش نرم افزارروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران289
صنعتی شریف15-
خواجه نصیر الدین طوسی55
امیرکبیر11-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت20-
شهید بهشتی8-
صنعتی اصفهان81
شیراز12-
تبریز96
فردوسی مشهد134
صنعتی شاهرود148
صنعتی نوشیروانی بابل53

مطالب مرتبط کامپیوتر ارشد