نمونه کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر ارشد کامپیوتر

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها)

2
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی3
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال3
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(شبکه های کامپیوتر، رایانش امن و علوم و فناوری شبکه)

رتبهزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پیاگاه داده
10.0014.0480.0085.4258.8268.33
276.6735.0944.4455.5647.0668.42
425.563.5174.0741.6764.7155.00
682.2221.0537.0444.4449.0250.88
718.891.74-62.9625.0060.7873.33
99.520.0052.6529.5658.5566.66
120.005.2641.6750.0055.5660.00
3130.001.74-44.4426.6750.9855.00
3633.3319.3044.4417.7858.8235.09
3723.330.0040.7439.5852.9445.61
3977.780.0040.7417.7858.8243.33
4154.4415.7933.3320.0052.9442.11
4432.3326.3214.8131.1150.9824.56
4726.6722.8166.6716.6750.9824.56
5133.3310.8555.598.2252.3530.33
5550.001.7544.442.2256.8645.00
6015.560.000.0011.1162.7560.00
620.000.0040.7435.5631.3753.33
6450.000.0029.638.8952.9447.37
7318.893.5140.7435.5645.1038.60
783.330.0025.9311.1150.9850.00
7991.110.0022.2244.4419.6143.86
800.000.000.0026.6746.7153.33
8150.000.0014.8122.2256.8638.60
830.000.0040.7462.5052.9421.05
8413.330.0018.5231.1168.6326.67
890.005.2644.4420.0045.1045.61
9086.6742.1176.6710.4221.5714.04
910.000.0059.266.6762.7533.33
920.000.0044.4424.4452.9438.33
980.000.0025.9324.4447.0645.00
990.000.0022.2231.1143.1448.33
10030.000.0029.6328.8923.5346.67

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها)

3
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی4
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال2
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(هوش مصنوعی و قرآن کاوی رایانشی)

رتبهزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پیاگاه داده
10.0014.0480.0085.4258.8268.33
276.6735.0944.4455.5647.0668.42
350.5518.8858.8945.5652.2360.66
525.563.5174.0741.6764.7155.00
982.2221.0537.0444.4449.0250.88
1318.891.74-62.9625.0060.7873.33
140.005.2641.6750.0055.5660.00
2415.5611.5255.5633.3352.2538.89
3126.6722.8166.6716.6750.9824.56
3523.330.0040.7439.5852.9445.61
3833.3319.3044.4417.7858.8235.09
3930.001.74-44.4426.6750.9855.00
4086.6742.1176.6710.4221.5714.04
4877.780.0040.7417.7858.8243.33
4954.4415.7933.3320.0052.9442.11
6032.2226.3214.8131.1150.9841.67
610.000.0040.7462.5052.9421.05
620.000.0040.7435.5631.3753.33
6818.893.5140.7435.5645.1038.60
6991.110.0022.2244.4419.6143.86
7350.001.7544.442.2252.9438.33
8730.000.0029.6328.8923.5346.67
890.000.0044.4424.4452.9438.33
9050.000.0029.638.8952.9447.37
910.005.2644.4420.0045.1045.61
930.000.0059.266.6762.7533.33
9626.675.2644.4420.0039.2226.32
10213.330.0018.5231.1168.6326.67

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها)

2
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی3
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال4
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(معماری سیستم های کامپیوتری)

رتبهزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پیاگاه داده
10.0014.0480.0085.4258.8268.33
276.6735.0944.4455.5647.0668.42
425.563.5174.0741.6764.7155.00
682.2221.0537.0444.4449.0250.88
718.891.74-62.9625.0060.7873.33
119.123.3355.5638.3558.0666.66
160.005.2641.6750.0055.5660.00
2533.3319.3044.4417.7858.8235.09
3023.330.0040.7439.5852.9445.61
3526.6722.8166.6716.6750.9824.56
3630.001.74-44.4426.6750.9855.00
3777.780.0040.7417.7858.8243.33
3754.4415.7933.3320.0052.9442.11
4032.2226.3214.8131.1150.9841.67
5050.001.7544.442.2256.8645.00
6013.330.0018.5231.1168.6326.67
6215.560.000.0011.1162.7560.00
6550.000.0029.638.8952.9447.37
660.000.0040.7462.5052.9421.05
720.000.0059.266.6762.7533.33
7418.893.5140.7435.5645.1038.60
7650.000.0014.8122.2256.8638.60
770.000.000.0026.6746.7153.33
840.000.0040.7435.5631.3753.33
853.330.0025.9311.1150.9850.00
860.000.0044.4424.4452.9438.33
8986.6742.1176.6710.4221.5714.04
930.005.2644.4420.0045.1045.61
980.000.0025.9324.4447.0645.00
9925.560.0022.224.4452.9441.67
1000.000.0040.7413.3349.0236.84

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها)

2
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی4
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال3
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(نرم افزار، علوم داده و یادگیری الکترونیکی)

رتبهزبانریاضینظریه سیگنالساختمان داده، الگوریتم هوشمدار، معماری الکترونیک دیجیتالسیستم عامل شبکه پیاگاه داده
10.0014.0480.0085.4258.8268.33
276.6735.0944.4455.5647.0668.42
525.563.5174.0741.6764.7155.00
782.2221.0537.0444.4449.0250.88
1118.891.74-62.9625.0060.7873.33
130.005.2641.6750.0055.5660.00
2213.332.2640.5044.6550.0049.63
3323.330.0040.7439.5852.9445.61
3533.3319.3044.4417.7858.8235.09
4030.001.74-44.4426.6750.9855.00
4232.2226.3214.8131.1150.9841.67
4326.6722.8166.6716.6750.9824.56
4554.4415.7933.3320.0052.9442.11
4677.780.0040.7417.7858.8243.33
530.000.0040.7462.5052.9421.05
670.000.0040.7435.5631.3753.33
6718.893.5140.7435.5645.1038.60
7150.001.7544.442.2256.8645.00
7313.330.0018.5231.1168.6326.67
7491.110.0022.2244.4419.6143.86
7786.6742.1176.6710.4221.5714.04
7850.000.0029.638.8952.9447.37
8315.560.000.0011.1162.7560.00
8450.000.0014.8122.2256.8638.60
880.000.0044.4424.4452.9438.33
910.000.000.0026.6746.7153.33
933.330.0025.9311.1150.9850.00
940.000.0059.266.6762.7533.33
960.005.2644.4420.0045.1045.61
1010.000.0022.2231.1143.1448.33