ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد هوا فضا

ظرفیت قبولی گرایش جلوبرندگی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
صنعتی شریف14-
امیرکبیر8-
علم و صنعت5-
خواجه نصیر74
شهید بهشتی7-
فردوسی مشهد6-

 

ظرفیت قبولی گرایش دینامیک پرواز و کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران42
صنعتی شریف11-
امیرکبیر8-
شیراز10-
تربیت مدرس--
شهید بهشتی5-
خواجه نصیر75

 

ظرفیت قبولی گرایش سازه های هوایی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران82
صنعتی شریف14-
امیرکبیر6-
علم و صنعت8-
شهید بهشتی7-
فردوسی مشهد5-
خواجه نصیر85
تربیت مدرس5-
تبریز32
سهند تبریز 83
صنعتی شاهرود63

 

ظرفیت قبولی گرایش آئرودینامیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
صنعتی شریف10-
امیرکبیر8-
علم و صنعت4-
خواجه نصیر74
تربیت مدرس5-
شهید بهشتی--
فردوسی مشهد72
شیراز7-
صنعتی شاهرود83

 

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی فضایی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف5-
امیرکبیر7-
پژوهشگاه هوافضا7-
خواجه نصیر63

 

ظرفیت قبولی گرایش فناوری ماهواره در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
امیرکبیر6-