نمونه کارنامه کارشناسی ارشد هوافضا

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد هوافضا ارشد هوا فضا

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد هوافضا

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2
آئرودینامیک2
مکانیک پرواز2
سازه های هوایی2
طراحی اجسام پرنده2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد هوافضا 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی هوافضا)

رتبهزبانریاضیاتآئرودینامیکمکانیک پروازسازه های هواییطراحی اجسام پرنده
846.2817.8531.7420.870.0076.68
912.6660.000.0036.606.6630.30
1042.0716.2328.8518.980.0069.71
1236.0675.7352.280.000.000.00
130.0041.6527.7625.0549.590.00
190.0037.8625.2422.7745.080.00
2847.6029.7511.904.17-3.95-60.82
3943.2727.0510.823.79-3.59-55.29
490.0059.509.912.0825.792.64
640.0054.099.011.8923.442.40
1160.0027.7613.890.0029.750.00