فرمول قبولی کنکور ارشد هوافضا

فرمول قبولی کنکور ارشد هوافضا ارشد هوا فضا

فرمول قبولی کارشناسی ارشد رشته هوافضا

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
هوافضا (مکانیک)باکس ریاضیات – باکس جامدات – باکس سیالات
هوافضا ریاضی مهندسی – معادلات – مکانیک سیالات – ترمودینامیک – استاتیک مقاومت - کنترل