ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد مکانیک

ظرفیت قبولی گرایش ساخت و تولید در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 1)

گرایش ساخت و تولیدروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران147
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی1010
امیرکبیر22-
تربیت مدرس6-
علم و صنعت2710
صنعتی اصفهان113
شیراز--
تبریز128
فردوسی مشهد93
صنعتی نوشیروانی بابل1410
صنعتی شاهرود154

 

ظرفیت قبولی گرایش طراحی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 2)

گرایش طراحی کاربردیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3216
صنعتی شریف48-
خواجه نصیر الدین طوسی1414
امیرکبیر29-
تربیت مدرس12-
علم و صنعت3415
خوارزمی252
شهید بهشتی13-
صنعتی اصفهان4813
شیراز25-
تبریز1510
سهند تبریز2510
فردوسی مشهد155
صنعتی نوشیروانی بابل1611
صنعتی شاهرود227
صنعت نفت7-

 

ظرفیت قبولی گرایش تبدیل انرژی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 3)

گرایش تبدیل انرژیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران4020
صنعتی شریف30-
خواجه نصیر الدین طوسی1717
امیرکبیر16-
تربیت مدرس6-
خوارزمی113
علم و صنعت3715
شهید بهشتی9-
صنعتی اصفهان2114
شیراز24-
تبریز96
فردوسی مشهد155
صنعتی نوشیروانی بابل1711
صنعتی شاهرود278
سهند تبریز188

 

ظرفیت قبولی گرایش مکاترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 8)

گرایش ساخت و تولیدروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران63
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی43
امیرکبیر8-
تربیت مدرس3-
علم و صنعت--
شهید بهشتی5-
صنعتی اصفهان--
صنعتی شیراز4-
صنعتی شاهرود83
شیراز7-
تبریز74
فردوسی مشهد5-
صنعتی نوشیروانی بابل54

 

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی بیومکانیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 4)

گرایش بیومکانیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران114
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی55
امیرکبیر14-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت24-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز54
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
سهند تبریز209