نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک ارشد مکانیک

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان1
ریاضیات3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
ساخت و تولید4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(ساخت و تولید، جوش)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
797.446.8948.0054.5534.910.00
834.9139.0326.1856.7223.990.00
100.0013.780.0039.2723.9948.22
1226.440.000.0035.700.0060.55
150.0010.4443.6465.4523.800.00
176.6713.3316.6768.5230.000.00
230.000.0013.8985.2925.790.00
250.0013.7830.5472.006.550.00
2964.7825.0515.8627.7633.710.00
300.0043.3361.670.000.000.00
360.0022.970.0027.760.0039.66
3810.1813.780.0039.2745.8211.48
420.0012.5327.7665.455.950.00
4636.360.0021.8256.720.0011.48
619.2612.530.0035.7041.6510.44
697.9412.5353.5527.7617.850.00
7059.640.000.000.000.0052.82
7233.060.0019.8451.560.0010.44
7943.330.0038.3340.7410.000.00
10654.220.000.000.000.0048.02

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته هوافضا)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
60.0011.4848.0072.0026.18
871.2627.5517.4530.5437.08
96.6713.3316.6768.5230.00
1264.7825.0515.8627.7633.71
140.0013.7830.5472.006.55
208.7313.7858.9130.5419.64
310.004.58-4.3634.9158.91
347.9412.5353.5527.7617.85
3616.000.0037.0828.3732.73
419.2612.530.0035.7041.65
4543.330.0038.3340.7410.00
520.0043.3361.670.000.00
6714.53-57.418.72-43.638.73
8533.060.0019.8451.560.00
880.006.8937.0845.820.00
10917.450.000.0037.0828.37

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(تبدیل انرژی، مهندسی سیستم‌های انرژی، مهندسی هسته ای  و مهندسی احتراق)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
40.0043.0061.670.000.00
671.2627.5517.4530.5437.08
80.0013.7830.5472.006.55
100.0012.5327.7665.455.95
146.6713.3316.6768.5230.00
1714.540.0033.7125.7929.75
2143.330.0038.3340.7410.00
230.006.8937.0845.820.00
2810.1813.780.0039.2745.82
380.006.2633.7141.650.00
469.2612.530.0035.7041.65
501.44-0.0034.9115.2826.18
6014.53-57.418.72-43.638.73
680.004.17-3.9631.7453.55
771.31-0.0031.7413.8923.80
8314.53-20.6717.4521.8221.82
9213.21-52.197.93-39.667.94
9329.0920.670.0043.632.19
11121.824.5919.6432.730.00

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان3
ریاضیات4
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) یا مبانی بیومکانیک 1 و 23
ساخت و تولید یا دروس پایه پزشکی (آناتومی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی)3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(مهندسی پزشکی بیومکانیک)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولیدمبانی بیومکانیکدروس پایه پزشکی
671.2627.5517.4530.5437.080.0044.130.00
80.000.0015.2893.8228.370.0033.760.00
1010.1813.780.0039.2745.8211.485.5213.66
140.004.58-4.36349158.910.0070.100.00
168.7313.7858.9130.5419.640.0023.370.00
186.6713.3316.6768.5230.000.000.000.00
199.2612.530.0035.7041.6510.4449.5612.42
250.004.17-3.9631.7453.550.0063.720.00
290.0043.3361.670.000.000.000.000.00
310.0013.780.0039.2723.9948.2228.5557.39
3714.540.0033.7125.7929.750.0035.400.00
3926.440.000.0035.700.0060.550.0072.05
4143.330.0038.3340.7410.000.000.000.00
520.0012.530.0035.7021.8143.8425.9652.17
6133.060.0019.8451.560.0010.440.0012.42
6914.53-57.418.72-43.638.732.2910.392.73
7417.450.000.0037.0828.370.0033.760.00
810.0025.260.0030.540.0043.630.0051.92
9459.640.000.000.000.0052.920.0062.85
10429.0920.670.0043.632.190.002.600.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5

(مواد مرکب، دریا و قوای محرکه)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
634.9139.0326.1856.7223.99
70.0043.3361.670.000.00
100.000.0015.2893.8228.37
126.6713.3316.6768.5230.00
190.000.0013.8985.2925.79
2243.330.0038.3340.7410.00
247.9412.5353.5527.7617.85
260.0012.5327.7665.455.95
3736.360.0021.8256.720.00
4816.000.0037.0828.3732.73
6033.060.0019.8451.560.00
7010.1813.780.0039.2745.82
7714.53-57.418.72-43.638.73
9129.0920.670.0043.632.19
1069.2612.530.0035.7041.65

ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6

(طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
671.2627.5517.4530.5437.08
100.000.0015.2893.8228.37
146.6713.3316.6768.5230.00
160.000.0013.8985.2925.79
180.0010.4443.6465.4523.80
310.004.58-4.3634.9158.91
510.004.17-3.9631.7453.55
628.7313.7858.9130.5419.64
7913.21-52.197.93-39.667.94
9036.360.0021.8256.720.00
9243.330.0038.3340.7410.00
1050.0013.780.0039.2723.99

ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7

(سازه و بدنه خودرو)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
634.9139.0326.1856.7223.99
96.6713.3316.6768.5230.00
100.000.0013.8985.2925.79
1771.2627.5517.4530.5437.08
300.0012.5327.7665.455.95
378.7313.7858.9130.5419.64
4543.330.0038.3340.7410.00
5814.53-57.418.72-43.638.73
6616.000.0037.0828.3732.73
720.004.58-4.3634.9158.91
9914.540.0033.7125.7929.75
1080.004.17-3.9631.7453.55

ضرایب دروس در کد ضریب 8 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
ساخت و تولید2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 8

(مهندسی مکاترونیک)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
771.2627.5517.4530.5437.080.00
964.7825.0515.8627.7633.710.00
116.6713.3316.6768.5230.000.00
160.000.0013.8985.2925.790.00
279.2612.530.0035.7041.6510.44
280.0043.3361.670.000.000.00
310.004.58-4.3634.9158.910.00
3429.090.000.0039.270.0066.60
440.0012.5327.7665.455.950.00
4843.330.0038.3340.7410.000.00
500.004.17-3.9631.7453.550.00
5626.440.000.0035.700.0060.55
5936.360.0021.8256.720.0011.48
8314.53-57.418.72-43.638.732.29
860.0025.260.0030.540.0043.63
9133.060.0019.8451.560.0010.44
12313.21-52.197.93-39.667.942.08

 

ضرایب دروس در کد ضریب 9 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)1
ساخت و تولید4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 9

(سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک)

رتبهزبانریاضیحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
997.446.8948.0054.5534.910.00
1559.640.000.000.000.0052.82
2671.2627.5517.4530.5437.080.00
380.000.0015.2893.8228.370.00
486.6713.3316.6768.5230.000.00
5334.9139.0326.1856.7223.990.00
610.000.0013.8985.2925.790.00
770.003.330.001.84-0.0048.33
8133.060.0019.8451.560.0010.44
850.0043.3361.670.000.000.00
970.0012.5327.7665.455.950.00
1152.9111.4826.188.72-17.44-41.34