نمونه کارنامه کارشناسی ارشد معماری

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد معماری ارشد معماری

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری2
درک عمومی معماری3
درک عمومی معماری منظر1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی معماری)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
963.3341.1139.0865.0048.33
1832.9854.1856.5350.2636.74
2355.0040.2535.6670.2630.33
3256.5347.1127.0948.3434.80
4760.0731.8027.0938.6675.40
5645.5646.6728.7460.0018.33
6883.3337.7836.7835.0030.00
7931.1140.0051.7251.6730.00
8317.7841.1154.0255.0033.33
8960.0050.0017.2445.0020.00
11355.6233.3322.6544.9520.77

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان1
دروس تاریخ و مبانی نظری2
درک عمومی معماری1
درک عمومی معماری منظر3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(معماری منظر)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
363.3341.1139.0865.0048.33
760.0731.8027.0938.6675.40
1432.9854.1856.5350.2636.74
2456.5347.1127.0948.3434.80
3983.3337.7836.7835.0030.00
6264.781.1822.3850.2630.94
6655.0040.2535.6670.2630.33
11531.1140.0051.7251.6730.00

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان2
دروس تاریخ و مبانی نظری2
درک عمومی معماری2
درک عمومی معماری منظر1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(معماری اسلامی)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
763.3341.1139.0865.0048.33
1032.9854.1856.5350.2636.74
1756.5347.1127.0938.6675.40
1860.0731.8027.0938.6675.40
3455.0040.2535.6670.2630.33
4583.3337.7836.7835.0030.00
7645.5646.6728.7460.0018.33
8231.1140.0051.7251.6730.00
8764.781.1822.3750.2630.94
9517.7841.1154.0255.0033.33
10260.0050.0017.2445.0020.00

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان1
دروس تاریخ و مبانی نظری4
درک عمومی معماری3
درک عمومی معماری منظر2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(مطالعات معماری ایران)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
732.9854.1856.5350.260.00
956.5347.1127.0948.340.00
1064.781.1822.3850.2615.26
1160.0731.8027.0938.660.00
1963.3341.1139.0865.000.00
4255.0040.2535.6670.260.00
440.0018.857.0736.7433.25
450.0011.7821.2042.540.00
550.0036.513.5342.5410.26
6415.310.0024.7317.400.00
6531.1140.0051.7251.670.00
6917.7841.1154.0255.000.00
7983.3337.7836.7835.000.00
8945.5646.6728.7460.000.00
1084.713.532.3532.861.33

ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان3
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری1
درک عمومی معماری1
درک عمومی معماری منظر2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5

(بازسازی پس از سانحه)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
1556.5347.1127.0948.3417.00
1790.2540.6630.2560.0010.33
2483.3337.7836.7835.000.00
2663.3341.1139.0865.000.00
3732.9854.1856.5350.260.00
3860.0050.0017.2445.000.00
5860.0731.8027.0938.660.00
5945.5646.6728.7460.000.00
6262.2217.7819.5453.3321.67
10944.3622.2529.6350.0011.13

ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری

درس ضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری2
درک عمومی معماری3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6

(معماری داخلی)

رتبهزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماری
1190.2540.6630.2560.00
1532.9854.1856.5350.26
1763.3341.1139.0865.00
2655.0040.2535.6670.26
2856.5347.1127.0948.34
3945.5646.6728.7460.00
6683.3337.7836.7835.00
7260.0050.0017.2445.00
7831.1140.0051.7251.67
8060.0731.8027.0938.66
8917.7841.1154.0255.00
15255.6233.3322.6544.95