فرمول قبولی کنکور ارشد مدیریت

فرمول قبولی کنکور ارشد مدیریت ارشد مدیریت

فرمول قبولی در کنکور ارشد مدیریت

 

نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
بازرگانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان
فناوری اطلاعاتتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ تحقیق/ زبان/ تولید
صنعتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- تحقیق/ تولید- اسلام/ زبان
منابع انسانیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان
مالیریاضی- آمار- اقتصاد خرد و کلان- بازاریابی- اسلام/ منابع انسانی/ زبان
دولتیتئوری های مدیریت- ریاضی- آمار- اسلام- زبان- حسابداری دولتی/ مالیه و بودجه