نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت ارشد مدیریت

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
بازاریابی4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مدیریت بازرگانی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادتحقیق در عملیاتبازاریابی
148.8977.7818.3358.8987.720.0077.78
273.3386.670.0054.4459.650.0071.11
483.3373.330.0047.7875.440.0057.78
70.0055.5625.0042.2280.000.0093.33
1021.822.9141.4659.6482.9043.6349.45
1362.2273.335.0046.6731.5815.3851.11
1512.2277.7828.3344.4457.890.0062.22
1971.1144.4425.0036.6740.350.0048.89
209.2655.543.9680.6681.157.9437.02
2119.842.6437.6954.2275.3639.6644.96
241.10-71.1128.3338.8980.000.0064.44
2555.560.0080.0025.5673.3371.430.00
2617.7880.0020.0028.8961.670.0073.33
270.0026.6743.3331.1157.8951.2864.44
2853.3391.110.0046.6712.280.0066.67
2937.7873.3381.6750.0066.670.000.00
300.0064.0026.1879.9969.810.0029.09
3627.7853.330.0034.4456.670.0064.44
3852.2273.330.0051.1133.330.0026.67
4344.4462.220.0026.6745.000.0053.33
4455.5653.3321.6741.1168.330.0028.89
4829.0917.4521.81-46.5552.3631.9961.09
5129.0920.372.17-64.0056.720.0049.45
5431.1151.1130.0024.4459.650.0053.33
550.0049.4532.7371.2685.090.0017.45
560.0064.445.0036.6757.890.0062.22
570.0058.1823.8072.7263.460.0026.44
580.0055.560.0034.4433.330.0077.78
6158.8980.000.0030.000.000.0053.33
6213.3353.3315.0040.0036.840.0064.44
6358.8928.8946.6723.3345.610.0042.22
6616.6724.4426.6717.7866.677.6973.33
750.0026.180.0059.6439.270.0069.81
7647.780.0058.3348.8949.125.12-20.00
8128.8966.670.0030.0052.630.0044.44
860.0053.330.0043.3365.000.0042.22
8826.4415.8619.83-42.3247.6029.0855.54
890.0073.3335.0027.7847.3761.540.00
9126.4418.521.98-58.1851.560.0044.96
9537.7857.783.32-33.338.775.1366.67
9921.1623.8061.4914.5473.390.0034.38
10167.7826.670.0031.1154.390.0024.44

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مالیه عمومی و بودجه3
مدیریت منابع انسانی3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(مدیریت دولتی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادمالیه و بودجهمنابع انسانی
137.7873.3381.6750.0066.6760.0044.44
30.0053.330.0063.3322.8171.1135.56
452.2273.330.0051.1133.330.0057.78
611.6455.2730.5434.9175.8558.1764.00
883.3373.330.0047.7875.440.000.00
973.3386.670.0054.4459.650.000.00
1048.8977.7818.3358.8987.720.000.00
1116.6731.1161.6746.6775.000.0040.00
140.0060.0025.0045.5656.6731.1135.56
160.0047.600.0039.6661.4918.5276.68
2610.1861.094.3688.7275.850.000.00
280.0073.330.0032.2255.0028.8946.67
290.0058.1823.8072.7263.460.0021.16
310.0066.900.0052.3654.550.0055.27
340.0073.3315.0037.7849.1231.1131.11
380.0049.4532.7371.2685.090.000.00
400.0080.000.0036.6760.0024.4411.11
429.2655.543.9680.6675.850.000.00
4312.2277.7828.3344.4457.890.006.67
4771.1144.4425.0036.6740.350.000.00
4855.560.0080.0025.5673.330.000.00
5145.5637.7858.3315.5678.336.6713.33
5214.540.004.3643.6334.9131.9958.17
5320.3746.556.55-20.3737.0846.5534.91
5562.2273.335.0046.6731.580.000.00
5627.7853.330.0034.4456.6720.0011.11
570.0060.820.0047.6049.590.0050.24
630.0068.890.0021.1124.5633.3333.33
650.0071.110.0030.0033.3313.3346.67
670.0017.4513.09-37.8210.9058.1761.09
6955.5653.3321.6741.1168.330.000.00
7121.1184.4455.0015.5675.000.000.00
7947.780.0058.3348.8949.120.000.00
8222.4839.661.98-11.9077.350.0050.24
8488.585.2821.8146.280.0013.225.27-
870.0062.2250.0031.1166.670.000.00
881.10-66.670.0014.4429.8233.3333.33
890.0040.000.0028.8961.4037.786.67
9113.220.003.9639.6631.7429.0852.88
9318.5242.325.95-18.5233.7142.3231.74
1031.10-71.1128.3338.8980.000.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
مدیریت تولید3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(مدیریت صنعتی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریخرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت تولید
155.560.0080.0025.5673.3371.4344.44
242.2271.1166.6728.88950.0071.4335.56
30.0073.3335.0027.7847.3761.5440.00
683.3373.330.0047.7875.440.0020.00
1037.7873.3381.6750.0066.670.000.00
1121.822.9141.4659.6482.9043.630.00
1347.780.0058.3348.8949.125.12-37.78
1448.8977.7818.3358.8987.720.000.00
1573.3386.670.0054.4459.650.000.00
2119.842.6437.6954.2275.3639.660.00
2210.1861.094.3688.7275.858.730.00
232.9158.1763.2653.8137.0817.450.00
260.0053.3323.3318.8952.6348.7224.44
2745.080.000.0045.0875.8540.7214.54
280.0064.0026.1879.9969.810.000.00
290.0049.4532.7371.2685.090.000.00
3416.6731.1161.6746.6775.000.000.00
3662.2273.335.0046.6731.5815.380.00
4171.1144.4425.0036.6740.350.000.00
4240.980.000.0040.9875.8537.0213.22
4321.1184.4455.0015.5675.000.000.00
4412.2277.7828.3344.4457.890.000.00
4552.2273.330.0051.1133.330.000.00
460.0026.6743.3331.1157.8951.280.00
4923.2726.1867.6416.0080.730.000.00
510.0062.2250.0031.1166.670.000.00
5255.5653.3321.6741.1168.330.000.00
6045.5637.7858.3315.5678.330.000.00
630.0086.6768.330.0073.330.000.00
672.2213.3318.3313.3356.1441.0328.89
7024.730.0091.630.0075.850.000.00
7310.5850.2427.7631.7493.210.000.00
7511.6455.2730.5434.9175.850.000.00
7922.2257.7810.0034.4431.580.0026.67
821.10-71.1128.3338.8980.000.000.00
8558.8928.8946.6723.3345.610.000.00
8788.585.2821.8146.280.000.000.00
940.0024.4425.006.6768.3351.2813.33
9822.480.0083.300.0075.850.000.00
11067.7826.670.0031.1154.390.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2
بازاریابی2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(مدیریت فناوری اطلاعات (IT) ( مدیریت آی تی ))

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادتحقیق در عملیاتمدیریت تولیدبازاریابی
183.3373.330.0047.7875.440.0020.0057.78
255.560.0080.0025.5673.3371.4344.440.00
348.8977.7818.3358.8987.720.000.0077.78
573.3386.670.0054.4459.650.000.0071.11
642.2271.1166.6728.8950.0071.4335.560.00
120.0073.3335.0027.7847.3761.5440.000.00
1437.7873.3381.6750.0066.670.000.000.00
189.7658.524.1877.5497.247.630.0035.59
1962.2273.335.0046.6731.5815.380.0051.11
2047.780.0058.3348.8949.125.12-37.7820.00
230.0055.5625.0042.2280.000.000.0093.33
2512.2277.7828.3344.4457.890.000.0062.22
2771.1144.4425.0036.6740.350.000.0048.89
3320.902.7839.7152.1272.4538.130.0043.22
3452.2273.330.0051.1133.330.000.0026.67
358.8753.203.8070.4988.406.940.0032.35
371.10-71.1128.3338.8980.000.000.0064.44
3955.5653.3321.6741.1168.330.000.0028.89
420.0026.6743.3331.1157.8951.280.0064.44
4353.3391.110.0046.6712.280.000.0066.67
4617.7880.0020.0028.8961.670.000.0073.33
480.000.0035.0018.8963.1669.2344.440.00
5616.6731.1161.6746.6775.000.000.000.00
5727.7853.330.0034.4456.670.000.0064.44
5919.002.5336.1047.3865.8634.660.0039.29
600.0061.3125.0869.9161.010.000.0025.42
6744.4462.220.0026.6745.000.000.0053.33
6958.8928.8946.6723.3345.610.000.0042.22
7631.1151.1130.0024.4459.650.000.0053.33
790.0053.3323.3318.8952.6348.7224.440.00
8021.1184.4455.0015.5675.000.000.000.00
8458.8980.000.0030.000.000.000.0053.33
8867.7826.670.0031.1154.390.000.0024.44
930.0064.445.0036.6757.890.000.0062.22
9639.260.000.0035.8298.8032.3511.550.00
10028.8966.670.0030.0052.630.000.0044.44

 

ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5

(مدیریت تکنولوژی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادتحقیق در عملیاتمدیریت تولید
155.560.0080.0025.5673.3371.4344.44
242.2271.1166.6728.8950.0071.4335.56
383.3373.330.0047.7875.440.0020.00
573.3386.670.0054.4459.650.000.00
648.8977.7818.3358.8987.720.000.00
70.0073.3335.0027.7847.3761.5440.00
837.7873.3381.6750.0066.670.000.00
149.2655.543.9680.6691.157.940.00
1521.822.9141.4659.6482.9043.630.00
1647.780.0058.3348.8949.125.12-37.78
200.0064.0026.1879.9969.810.000.00
2362.2273.335.0046.6731.5815.380.00
250.000.0035.0018.8963.1669.2344.44
2819.842.6437.6954.2275.3639.660.00
2952.2273.330.0051.133.330.000.00
3271.1144.4425.0036.6740.350.000.00
3416.6731.1161.6746.6775.000.000.00
3540.9980.000.0040.9885.0637.0213.22
380.0058.1823.8072.7263.460.000.00
4055.5653.3321.6741.1168.330.000.00
4212.2277.7828.3344.4457.890.000.00
430.0044.9629.7564.7877.350.000.00
450.0053.3323.3318.8952.6348.7224.44
4621.1184.4455.0015.5675.000.000.00
4811.6455.2730.5434.9189.690.000.00
582.6452.8857.5148.9233.7115.860.00
600.0062.2250.0031.1166.670.000.00
610.0055.5625.0042.2280.000.000.00
6245.5637.7858.3315.5678.330.000.00
7188.585.2821.8146.280.000.000.00
7267.7826.670.0031.1154.390.000.00
730.0026.6743.3331.1157.8951.280.00
7653.3391.110.0046.6712.280.000.00
7722.2257.7810.0034.4431.580.0026.67
7958.8928.8946.6723.3345.610.000.00
800.0086.6768.330.0073.330.000.00
838.8957.7828.3323.3382.460.000.00
9117.7880.0020.0028.8961.670.000.00
9365.5660.000.0027.7829.820.000.00
940.0060.0025.0045.5656.670.000.00
9644.4462.220.0026.6745.000.000.00
10229.0920.372.17-64.0056.720.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان2
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاض83ی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان3
مدیریت مالی4
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک4
حسابداری مالی و صنعتی4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6

(مدیریت مالی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادمدیریت مالیسرمایه گذاری و ریسکحسابداری
20.0086.6768.330.0073.3366.6757.7866.67
30.0046.6758.330.0080.0064.4464.4448.89
544.440.0058.330.0080.0048.8984.4464.44
621.1184.4455.0015.5675.0051.1166.6735.56
70.0077.7848.330.0070.0048.8957.7864.44
1053.3373.3326.670.0080.0035.5662.2257.78
127.782.5933.035.1875.8564.7841.4693.28
130.0086.6760.000.0080.0048.8966.6746.67
140.0055.5646.670.0061.6751.1160.0051.11
180.0062.2250.0031.1166.6733.3357.7855.56
2012.950.005.300.0075.8589.5147.1161.25
240.0055.5646.670.0061.6751.1160.0051.11
290.0031.1120.000.0071.6757.7877.7844.44
3624.4442.2238.330.0052.6328.8964.4455.56
360.000.005.830.0023.3277.7464.7875.14
380.006.6745.0018.8958.3331.1166.6755.56
400.0022.2253.330.0075.0040.0051.1148.89
4367.780.0026.670.0063.3346.6757.7848.89
5243.3346.6736.676.6766.6724.4468.8940.00
550.0026.6728.335.5663.3324.4457.7862.22
580.000.005.300.0021.2070.6758.8968.31
590.0062.2235.000.0055.0026.6753.3355.56
650.0060.0025.000.0051.6728.8955.5660.00
880.000.001.670.0050.8842.2275.5657.78

 

ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
بازاریابی2
مبانی کارآفرینی3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7

(مدیریت کارآفرینی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادبازاریابیکارآفرینی
348.8977.7818.3358.8987.7277.780.00
473.3386.670.0054.4459.6571.110.00
683.3373.330.0047.7875.4457.780.00
836.6737.7840.0014.4456.6742.2260.00
937.7873.3381.6750.0066.670.000.00
1258.8928.8946.6723.3345.6142.2226.67
150.0055.5625.0042.2280.0093.330.00
1871.1144.4425.0036.6740.3548.890.00
2112.2277.7828.3344.4457.8962.220.00
2555.560.0080.0025.5673.330.000.00
298.8957.7828.3323.3382.46917.7828.89
3262.2273.335.0046.6731.5851.110.00
351.10-71.1128.3338.8980.0064.440.00
4117.7880.0020.0028.961.6773.330.00
4221.1184.4455.0015.5675.000.000.00
4355.5653.3321.6741.1168.3328.890.00
4547.780.0058.3348.8949.1220.000.00
4616.6731.1161.6746.6775.000.000.00
4828.8960.001.674.4445.0037.7862.22
5152.2273.330.0051.1133.3326.670.00
560.0086.6768.330.0073.330.000.00
5731.1151.1130.0024.4459.6553.330.00
5812.2217.785.0045.5635.0935.5657.78
5945.5637.7858.3315.5678.330.000.00
6753.3391.110.0046.6712.2866.676.66-
6827.7853.330.0034.4456.6764.440.00
6944.4462.220.0026.6745.0053.330.00
700.0062.2250.0031.1166.670.000.00
9158.8980.000.0030.000.0053.330.00
930.0086.6760.000.0080.000.000.00
940.0026.6743.3331.1157.8964.440.00
9867.7826.670.0031.1154.3924.440.00
1090.0064.445.0036.6757.8962.220.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 8 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان3
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مدیریت منابع انسانی3
بازاریابی2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 8

(مدیریت منابع انسانی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادمنابع انسانیبازاریابی
137.7873.3381.6750.0066.6744.440.00
248.8977.7818.3358.8987.720.0077.78
373.3386.670.0054.4459.650.0071.11
452.2273.330.0051.1133.3357.7826.67
583.3373.330.0047.7875.440.0057.78
1016.6731.1161.6746.6775.0040.000.00
1311.6455.2730.5434.9176.6664.000.00
149.2655.543.9680.6692.520.0037.02
1510.5850.2427.7631.7493.2158.180.00
1612.2277.7828.3344.4457.896.6762.22
190.0055.5625.0042.2280.000.0093.33
200.0066.900.0052.3654.5555.2726.18
2229.0917.4521.81-46.5552.3655.2761.09
2471.1144.4425.0036.6740.350.0049.45
2562.2273.335.0046.6731.580.0051.11
2621.822.9141.4659.6482.900.0049.45
300.0064.445.0036.6757.8926.6762.22
311.10-71.1128.3338.8980.000.0064.44
3427.7853.330.0034.4456.6711.1164.44
3655.5653.3321.6741.1168.330.0028.89
370.0047.600.0039.6661.4976.680.00
3953.3391.110.0046.6712.280.0066.67
4017.7880.0020.0028.8961.670.0073.33
4326.4415.8619.83-42.3247.6050.2455.54
450.0060.0025.0045.5656.6735.560.00
499.842.6437.6954.2275.360.0044.96
5247.780.0058.3348.8949.120.0020.00
5555.560.0080.0025.5673.330.000.00
570.0044.9629.7564.7877.350.0015.86
5929.0920.372.17-64.0056.720.0049.45
6244.4462.220.0026.6745.000.0053.33
650.0053.330.0063.3322.8135.560.00
6658.8928.8946.6723.3345.610.0042.22
6945.5637.7858.3315.5678.3313.330.00
7631.1151.1130.0024.4459.650.0053.33
7821.1184.4455.0015.5675.000.000.00
800.0026.180.0059.6439.2717.4569.81
8358.8980.000.0030.000.000.0053.33
850.0073.330.0032.2255.0046.670.00
8821.1623.8061.4914.5473.390.0034.38
8967.7826.670.0031.1154.390.0024.44
9822.4839.661.98-11.9077.3550.240.00
10326.4418.521.98-58.1851.560.0044.96

 

ضرایب دروس در کد ضریب 9 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
دانش حمل و نقل3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 9

(مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادتحقیق در عملیاتحمل و نقل
155.560.0080.0025.5673.3371.430.00
537.7873.3381.6750.0066.670.000.00
683.3373.330.0047.7875.440.000.00
873.3386.670.0054.4459.650.000.00
948.8977.7818.3358.8987.720.000.00
160.0073.3335.0027.7847.3761.540.00
2362.2273.335.0046.6731.5815.380.00
2671.1144.4425.0036.6740.350.000.00
3221.1184.4455.0015.5675.000.000.00
3345.080.000.0045.0889.9640.720.00
3716.6731.1161.6746.6775.000.000.00
3845.5637.7858.3315.5678.330.000.00
4155.5653.3321.6741.1168.330.000.00
4247.780.0058.3348.8949.125.12-0.00
4452.2273.330.0051.1133.330.000.00
4723.2726.1867.6416.0080.730.000.00
490.0086.6768.330.0073.330.000.00
5058.8928.8946.6723.3345.610.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 10 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت

درس ضریب
زبان4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
ریاضی و آمار4
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 10

(مدیریت بازرگانی دریایی)

رتبهزباناسلامریاضی و آمارتئوریاقتصادبازرگانی و حمل و نقل
137.7873.3381.6750.0066.670.00
355.560.0080.0025.5673.330.00
583.3373.330.0047.7875.440.00
748.8977.7818.3358.8987.720.00
873.3386.670.0054.4459.650.00
1621.1184.4455.0015.5675.000.00
1916.6731.1161.6746.6775.000.00
2145.5637.7858.3315.5678.330.00
2471.1144.4425.0036.6740.350.00
2547.780.0058.3348.8949.120.00
300.0086.6768.330.0073.330.00
3655.5653.3321.6741.1168.330.00
3758.8928.8946.6723.3345.610.00
430.0062.2250.0031.1166.670.00
4462.273.335.0046.6731.580.00
4612.2277.7828.3344.4457.890.00
5052.2273.330.0051.1133.330.00