ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد نفت

ظرفیت قبولی گرایش اکتشاف در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران52
امیرکبیر5-
صنعتی اصفهان43
دانشگاه صنعت نفت14-
صنعتی شاهرود102
سهند تبریز72

 

ظرفیت قبولی گرایش حفاری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران62
امیرکبیر5-
شریف5-
دانشگاه صنعت نفت11-
صنعتی شاهرود122
سهند تبریز73

 

ظرفیت قبولی گرایش بهره برداری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران52
امیرکبیر5-
شریف7-
دانشگاه صنعت نفت15-
شیراز5-
سهند تبریز 52

 

ظرفیت قبولی گرایش مخازن در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت (کد ضریب 3)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران196
امیرکبیر7-
شریف8-
دانشگاه صنعت نفت15-
علم و صنعت163
تربیت مدرس8-
صنعتی اصفهان42
سهند تبریز155
شیراز6-