معرفی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نفت

معرفی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نفت ارشد نفت

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نفت 

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نفت بر اساس گرایش‌ به صورت زیر است:

 گرایش اکتشاف

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کد ضریب 1 (اکتشاف) در سال 1401 را مشاهده خواهید کرد:

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کد ضریب 1 (اکتشاف) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین52-
دانشگاه تهران63-
دانشگاه سمنان72-
دانشگاه صنعت نفت15--
دانشگاه صنعتی اصفهان54-
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران4-3
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز52-
دانشگاه صنعتی شاهرود103-
دانشگاه یزد52-

گرایش حفاری

دانشگاه های پذیرنده گرایش حفاری در سال 1401 را مشاهده می کنید:

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش (حفاری) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه تهران52-
دانشگاه شهید چمران اهواز12-
دانشگاه صنعت نفت12-
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران6-
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز52-
دانشگاه صنعتی شاهرود83-
دانشگاه صنعتی شریف – تهران5--
 

 گرایش بهره برداری

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده ی گرایش بهره برداری در سال 1401 را مشاهده خواهید کرد:

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش (بهره برداری) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه تهران42-
دانشگاه شهید باهنر کرمان12--
دانشگاه شیراز9-3
دانشگاه صنعت نفت15--
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران5-2
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز52-
دانشگاه صنعتی شریف-تهران7--

گرایش مخازن هیدروکربوری

دانشگاه های پذیرنده گرایش مخازن هیدروکربوری در سال 1401 را مشاهده می کنید:

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش (مخازن هیدروکربوری) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه تربیت مدرس17217
دانشگاه تهران95-
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر12--
دانشگاه سمنان72-
دانشگاه شهید باهنر کرمان12--
دانشگاه شیراز7-3
دانشگاه صنعت نفت 15--
دانشگاه صنعتی اصفهان71-
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران9-2
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز156-
دانشگاه صنعتی شریف-تهران9--
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران143-
 

 گرایش مدیریت مخازن هیدروکربوری

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش مدیریت مخازن هیدروکربوری در سال 1401 را مشاهده خواهید کرد:

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش(مدیریت مخازن هیدروکربوری) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه صنعت نفت7--

 گرایش ساخت تجهیزات نفتی

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش ساخت تجهیزات نفتی در سال 1401 را مشاهده خواهید کرد:

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده گرایش(ساخت تجهیزات نفتی) در سال 1401

نام دانشگاهروزانهنوبت دومپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران5-2