ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد عمران

ظرفیت قبولی گرایش سازه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)

گرایش سازهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران199
صنعتی شریف20-
خواجه نصیر الدین طوسی1211
امیرکبیر13-
خوارزمی113
شهید بهشتی8-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت113
صنعتی اصفهان205
شیراز10-
تبریز2114
سهند تبریز156
صنعتی شاهرود246
فردوسی مشهد102
صنعتی نوشیروانی بابل149

ظرفیت قبولی گرایش زلزله در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 2)

گرایش زلزلهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران115
صنعتی شریف10-
خواجه نصیر الدین طوسی98
امیرکبیر10-
خوارزمی82
شهید بهشتی13-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت93
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز75
فردوسی مشهد51
صنعتی نوشیروانی بابل75
صنعتی شاهرود93
سهند تبریز94

ظرفیت قبولی گرایش ژئوتکنیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)

گرایش ژئوتکنیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران105
صنعتی شریف11-
خواجه نصیر الدین طوسی76
امیرکبیر23-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت20-
شهید بهشتی9-
خوارزمی124
صنعتی اصفهان62
شیراز9-
تبریز96
سهند تبریز73
فردوسی مشهد51
صنعتی نوشیروانی بابل86
صنعتی شاهرود206

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب1)

گرایش مدیریت منابع آبروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران53
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی66
امیرکبیر7-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت8-
شهید بهشتی7-
خوارزمی--
صنعتی اصفهان32
تبریز54
شیراز5-
فردوسی مشهد5-
سهند تبریز--
صنعتی شاهرود93

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)

گرایش آب و سازه های هیدرولیکیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران63
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی76
امیرکبیر--
تربیت مدرس5-
علم و صنعت43
شهید بهشتی5-
خوارزمی9-
صنعتی اصفهان52
شیراز5-
تبریز54
سهند تبریز--
فردوسی مشهد51
صنعتی نوشیروانی بابل64
صنعتی شاهرود153

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)

گرایش مدیریت ساختروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران63
صنعتی شریف5-
خواجه نصیر الدین طوسی65
امیرکبیر9-
علم و صنعت13-
خوارزمی62
فردوسی مشهد41

ظرفیت قبولی گرایش محیط زیست در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)

گرایش محیط زیستروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران74
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی87
امیرکبیر9-
خوارزمی61
تربیت مدرس5-
علم و صنعت111
شهید بهشتی9-
صنعتی اصفهان32
تبریز42
سهتد تبریز73
فردوسی مشهد4-
صنعتی نوشیروانی بابل106
صنعتی شاهرود93