ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد مهندسی شیمی

ظرفیت قبولی گرایش طراحی فرآیند در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران4010
صنعتی شریف5-
امیرکبیر7-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت146
صنعتی اصفهان52
شیراز27-
تبریز106
فردوسی مشهد132
صنعتی نوشیروانی بابل106
سهند تبریز155

ظرفیت قبولی گرایش مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف7-
علم و صنعت81
شیراز5-
فردوسی مشهد--

ظرفیت قبولی گرایش محیط زیست در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران72
صنعتی شریف5-
امیرکبیر23-
شیراز6-
تبریز32
سهند تبریز208

ظرفیت قبولی گرایش فرآوری و انتقال گاز در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران51
صنعتی شریف -
شیراز5-
صنعتی شیراز6-
فردوسی مشهد102
صنعت نفت15-

ظرفیت قبولی گرایش پدیده‌های انتقال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
امیر کبیر9-
تبریز32

ظرفیت قبولی گرایش پلیمر در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
امیر کبیر--
صنعتی شریف7-
علم و صنعت 123
تبریز32
شیراز5-
سهند تبریز124
فردوسی مشهد71

مطالب مرتبط مهندسی شیمی ارشد