فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی شیمی

فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی شیمی ارشد مهندسی شیمی

فرمول قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

 

فرمول قبولی کارشناسی ارشد
*انتقال جرم و عملیات واحد     *ریاضیات و کاربردها
*انتقال حرارت   *ترمودینامیک    *راکتور