نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارشد مهندسی شیمی

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

درس ضریب
زبان1
انتقال حرارت3
ترمودینامیک3
مکانیک سیالات2
کنترل فرآیند1
انتقال جرم و عملیات واحد4
طرح رآکتورهای شیمیایی2
ریاضیات3

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی شیمی)

رتبهزبانانتقال حرارتترمودینامیکسیالاتکنترل فرآیندانتقال جرمطرح رآکتورهاریاضیات
91.19-69.7267.320.0097.4867.3294.7432.10
111.08-63.3961.200.0088.6261.2086.1329.18
150.0058.1053.460.0054.1553.1582.2845.32
2069.2525.6644.3318.2844.5654.2365.9848.80
200.0034.8645.5421.3256.8757.0974.8045.32
240.0052.8248.600.0049.2348.3274.8041.20
270.0038.8952.3656.5636.5645.2539.9638.80
310.0031.6941.4019.3851.7051.9068.0041.20
330.0052.2947.522.6613.5439.3772.3047.21
400.0014.5369.3015.980.0045.2772.3039.66
410.0026.1553.460.0048.7370.8737.4026.43
4626.6865.9858.250.0025.5636.5412.1636.60
490.0047.5343.202.4212.3135.7965.7342.92
550.008.7117.8221.320.0078.5492.2517.00
580.0013.2063.0014.530.0041.1665.7336.05
590.0023.7748.600.0044.3064.4234.0024.03
6225.1529.0525.7423.9829.7941.3362.3430.22
760.007.9216.2019.380.0071.4083.8615.45
8622.8626.4123.4021.8027.0837.5856.6727.47
900.0017.4335.640.0089.3635.4349.8630.22
1040.0031.9637.620.000.003.4654.8533.99