ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد شیمی علوم پایه

ظرفیت قبولی گرایش شیمی فیزیک در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 1)


دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران73
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی43
امیرکبیر5-
تربیت مدرس6-
علم و صنعت53
شهید بهشتی6-
خوارزمی12-
الزهرا (ویژه خواهران)62
صنعتی اصفهان6-
شیراز3-
تبریز74
فردوسی مشهد11-
بین المللی امام خمینی قزوین6-
صنعتی شاهرود62

ظرفیت قبولی گرایش شیمی آلی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)


گرایش شیمی آلیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران83
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی54
امیرکبیر6-
خوارزمی11-
شهید بهشتی4-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت232
الزهرا (ویژه خواهران)124
صنعتی اصفهان10-
شیراز5-
تبریز106
فردوسی مشهد6-
امام خمینی قزوین9-
صنعتی نوشیروانی بابل53
صنعتی شاهرود104

ظرفیت قبولی گرایش شیمی پلیمر در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)


گرایش شیمی پلیمرروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
خوارزمی--
شهید بهشتی5-
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
الزهرا (ویژه خواهران)--
صنعتی اصفهان--
شیراز1-
تبریز64
فردوسی مشهد11-
امام خمینی قزوین--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

ظرفیت قبولی گرایش شیمی دارویی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)


گرایش شیمی داروییروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
شهید بهشتی6-
علم و صنعت--
صنعتی اصفهان--
شیراز9-
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--

ظرفیت قبولی گرایش شیمی معدنی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 3)


گرایش شیمی معدنیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران83
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی64
امیرکبیر5-
خوارزمی8-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت165
شهید بهشتی5-
الزهرا ( ویژه خواهران)83
صنعتی اصفهان84
شیراز7-
تبریز74
فردوسی مشهد8-
بین المللی امام خمینی6-
صنعتی شاهرود73

ظرفیت قبولی گرایش شیمی تجزیه در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 4)


گرایش شیمی تجزیهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران83
صنعتی شریف6-
خواجه نصیر الدین طوسی33
امیرکبیر6-
خوارزمی7-
تربیت مدرس6-
علم و صنعت164
شهید بهشتی5-
الزهرا (ویژه خواهران)42
صنعتی اصفهان8-
شیراز8-
تبریز96
فردوسی مشهد8-
بین المللی امام خمینی102
صنعتی شاهرود104
نوشیروانی بابل54

ظرفیت قبولی گرایش شیمی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 5)


گرایش شیمی کاربردیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران73
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر4-
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
شهید بهشتی --
الزهرا (ویژه خواهران)--
خوارزمی9-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز54
فردوسی مشهد--
بین المللی امام خمینی--
صنعتی شاهرود--
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

ظرفیت قبولی گرایش نانو شیمی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 7)


گرایش نانوشیمیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران42
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس--
علم و صنعت14-
شهید بهشتی--
الزهرا (ویژه خواهران)63
خوارزمی--
صنعتی اصفهان9-
شیراز--
تبریز118
فردوسی مشهد--
بین المللی امام خمینی--
صنعتی شاهرود--
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

مطالب مرتبط شیمی علوم پایه ارشد