ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری برق

ظرفیت قبولی گرایش الکترونیک در کنکور  دکتری برق

گرایش الکترونیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران124
صنعتی شریف10-
خواجه نصیر الدین طوسی6-
امیرکبیر82
تربیت مدرس6-
علم و صنعت124
شهید بهشتی32
صنعتی شاهرود74
صنعتی اصفهان5-
صنعتی شیراز4-
تبریز64
صنعتی نوشیروانی بابل8-

 

ظرفیت قبولی گرایش مخابرات سیستم و میدان و موج در کنکور  دکتری  برق

گرایش مخابرات سیستمروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران11-
صنعتی شریف13-
خواجه نصیر الدین طوسی5-
امیرکبیر10-
تربیت مدرس9-
علم و صنعت95
شهید بهشتی74
صنعتی اصفهان11-
شیراز13-
تبریز54
فردوسی مشهد5-
صنعتی نوشیروانی بابل5-
صنعتی شیراز9-

 

 

ظرفیت قبولی گرایش قدرت در کنکور  دکتری برق

گرایش قدرتروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران61
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی31
امیرکبیر122
تربیت مدرس3-
علم و صنعت4-
شهید بهشتی106
صنعتی اصفهان3-
شیراز5-
تبریز75
فردوسی مشهد3-
صنعتی شاهرود93
صنعتی نوشیروانی بابل8-
صنعتی شیراز5-

 

ظرفیت قبولی گرایش کنترل در کنکور  دکتری برق

گرایش کنترلروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران51
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی8-
امیرکبیر62
تربیت مدرس4-
علم و صنعت112
شهید بهشتی63
صنعتی اصفهان5-
شیراز3-
تبریز32
فردوسی مشهد32
صنعتی شاهرود31
صنعتی نوشیروانی بابل4-
صنعتی شیراز5-