نمونه کارنامه کارشناسی ارشد برق

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد برق دکتری برق

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری برق 

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری  برق 1400 

(برق کنترل، بیوالکتریک، مخابرات میدان و موج، مخابرات سیستم، برق قدرت، برق الکترونیک)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
11الکترونیک412932
11قدرت412540
12مخابرات سیستم334026
15کنترل393342
17بیوالکتریک323627
29کنترل412427
29الکترونیک314711
38بیوالکتریک283332
38الکترونیک132917
245کنترل183325
52بیوالکتریک213123
58مخابرات میدان و موج141729
65قدرت15327
71قدرت301929