فرمول قبولی کنکور دکتری برق

فرمول قبولی کنکور دکتری برق دکتری برق

فرمول قبولی در کنکور دکتری برق

 

نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
الکترونیکریاضی مهندسی - مدار – الکترونیک – استعداد – زبان عمومی
مخابرات ریاضی مهندسی - مدار - سیگنال– استعداد – زبان عمومی
مهندسی پزشکیریاضی عمومی1 و2 – معادلات – مقدمه – کنترل عصبی - BSP – استعداد – زبان 
قدرت ریاضی مهندسی - مدار – ماشین و بررسی– استعداد – زبان عمومی
کنترلریاضی مهندسی - مدار – سیگنال - کنترل– استعداد – زبان عمومی
مکاترونیکریاضی مهندسی-معادلات-کنترل – مدار  – استعداد – زبان عمومی