ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری بیو الکتریک

ظرفیت قبولی گرایش بیوالکتریک در کنکور  دکتری مهندسی پزشکی

گرایش الکترونیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
صنعتی شریف4-
خواجه نصیر الدین طوسی3-
امیرکبیر41
تربیت مدرس3-
علم و صنعت72
شهید بهشتی--
صنعتی شاهرود--
صنعتی اصفهان--
صنعتی شیراز--
تبریز52
صنعتی نوشیروانی بابل3-
شیراز3-
فردوسی مشهد4-

 

مطالب مرتبط بیو الکتریک دکتری