نمونه کارنامه دکتری بیوالکتریک

نمونه کارنامه دکتری بیوالکتریک دکتری بیو الکتریک

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 1400 

(مهندسی پزشکی بیوالکتریک)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
17بیوالکتریک323627
38بیوالکتریک283332
52بیوالکتریک213123