ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری کامپیوتر

ظرفیت قبولی گرایش نرم افزار و الگوریتم در کنکور  دکتری کامپیوتر

گرایش نرم افزار و الگوریتمروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران83
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی1-
امیرکبیر41
تربیت مدرس5-
علم و صنعت10-
شهید بهشتی5-
صنعتی اصفهان4-
شیراز6-
تبریز21
فردوسی مشهد52

 

ظرفیت قبولی گرایش معماری در کنکور  دکتری کامپیوتر

گرایش معماریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران71
صنعتی شریف7-
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر51
تربیت مدرس--
علم و صنعت2-
شهید بهشتی5-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

ظرفیت قبولی گرایش هوش مصنوعی در کنکور  دکتری کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران61
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی11
امیرکبیر62
تربیت مدرس--
علم و صنعت3-
شهید بهشتی5-
صنعتی اصفهان5-
شیراز6-
تبریز53
فردوسی مشهد41
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود51

 

ظرفیت قبولی گرایش شبکه و رایانش در کنکور  دکتری کامپیوتر

گرایش شبکه و رایانشروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی2-
امیرکبیر1-
تربیت مدرس--
علم و صنعت2-
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

مطالب مرتبط کامپیوتر دکتری