نمونه کارنامه دکتری کامپیوتر

نمونه کارنامه دکتری کامپیوتر دکتری کامپیوتر

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی کامپیوتر

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1400 

(معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیک، نرم افزار و الگوریتم، شبکه و رایانش امن)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
17معماری سیستم های کامپیوتری341640
18هوش مصنوعی361231
19نرم افزار و الگوریتم314124
29شبکه و رایانش امن283224
34هوش مصنوعی263221
35معماری سیستم های کامپیوتری274112
45شبکه و رایانش امن262231
58نرم افزار و الگوریتم27456
66نرم افزار و الگوریتم241932
79هوش مصنوعی211527
83هوش مصنوعی161920