ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری مواد

ظرفیت قبولی گرایش متالوژی و مواد در کنکور دکتری مواد

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران52
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی63
امیرکبیر13-
تربیت مدرس10-
علم و صنعت82
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان11-
شیراز8-
تبریز32
فردوسی مشهد72
صنعتی نوشیروانی بابل5-
صنعتی شاهرود--
صنعتی شیراز4-