فرمول قبولی کنکور دکتری مواد

فرمول قبولی کنکور دکتری مواد دکتری مواد

فرمول قبولی در کنکور  دکتری مواد

 

نام گرایشفرمول قبولی دکتری 
موادباکس عمومی + باکس تخصصی
بیو موادباکس عمومی + باکس ریاضیات  + باکس تخصصی