نمونه کارنامه دکتری مواد

نمونه کارنامه دکتری مواد دکتری مواد

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی مواد

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی مواد 1400 

(مهندسی مواد و بیومواد)

رتبهگرایشدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
41مواد273224
65مواد32929
75مواد11929
88مواد172028