نمونه کارنامه دکتری معماری

نمونه کارنامه دکتری معماری دکتری معماری

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری معماری

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری  معماری

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
8422829
12323024
14322824
15321924
17331527
23231824
23322814
34301827