ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری مدیریت

ظرفیت قبولی مدیریت آموزشی در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی31
فردوسی مشهد31

ظرفیت قبولی مدیریت بازرگانی در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران172
شهید بهشتی31
علامه طباطبایی85
تربیت مدرس5-
صنعتی شریف2-
تبریز22
الزهرا3-
فردوسی مشهد4-

ظرفیت قبولی مدیریت دولتی در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران122
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی97
تربیت مدرس3-
خوارزمی52
فردوسی مشهد4-

ظرفیت قبولی مدیریت صنعتی در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران92
شهید بهشتی51
علامه طباطبایی64
تربیت مدرس3-
صنعتی شریف3-
فردوسی مشهد4-

ظرفیت قبولی مدیریت رسانه در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3-
علامه طباطبایی5-

ظرفیت قبولی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور دکتری مدیریت

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران4-
علامه طباطبایی32
تربیت مدرس3-
الزهرا3-