نمونه کارنامه دکتری مدیریت

نمونه کارنامه دکتری مدیریت دکتری مدیریت

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مدیریت

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مدیریت

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
10292638
17211839
19262829
21282730