ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری شیمی علوم پایه

ظرفیت قبولی گرایش شیمی آلی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران31
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی -
تربیت مدرس3-
خوارزمی31
خواجه نصیر الدین طوسی1-
صنعتی شریف4-
علم و صنعت6-
تبریز22
الزهرا7-
فردوسی مشهد51
صنعتی شاهرود22

ظرفیت قبولی گرایش شیمی تجزیه در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران51
شهید بهشتی32
صنعتی شریف4-
تربیت مدرس5-
خوارزمی3-
علم و صنعت3-
تبریز42
الزهرا3-
فردوسی مشهد51
صنعتی شاهرود3-
صنعتی اصفهان5-

ظرفیت قبولی گرایش شیمی معدنی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران41
شهید بهشتی31
صنعتی شریف3-
علم و صنعت31
تربیت مدرس3-
خوارزمی3-
صنعتی اصفهان5-
تبریز21
الزهرا4-
فردوسی مشهد41
صنعتی شاهرود41

ظرفیت قبولی گرایش شیمی کاربردی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
امیرکبیر112
تبریز22

ظرفیت قبولی گرایش شیمی پلیمر در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران2-
شهید بهشتی31

ظرفیت قبولی گرایش شیمی دارویی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
شهید بهشتی31

ظرفیت قبولی گرایش فیتوشیمی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
شهید بهشتی31

ظرفیت قبولی گرایش شیمی فیزیک در کنکور دکتری شیمی علوم پایه

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران21
شهید بهشتی21
علامه طباطبایی--
تربیت مدرس4-
خوارزمی3-
خواجه نصیر الدین طوسی11
صنعتی شریف3-
تبریز21
فردوسی مشهد52

مطالب مرتبط شیمی علوم پایه دکتری