نمونه کارنامه دکتری شیمی علوم پایه

نمونه کارنامه دکتری شیمی علوم پایه دکتری شیمی علوم پایه

ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری شیمی علوم پایه

درس ضریب
دروس تخصصی4
استعداد تحصیلی1
زبان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری شیمی علوم پایه

 

رتبهدروس تخصصیاستعداد تحصیلیزبان
7301210
1027108
15462835
20421820
2148016
22432025
26322120
32261418
34421924
38453031
3934018
46311833
4815178
50471315