فرمول قبولی کنکور ارشد MBA

فرمول قبولی کنکور ارشد MBA ارشد MBA

فر مول قبولی کنکور ارشد رشته MBA

 

فرمول قبولی کارشناسی ارشد 
ریاضی عمومی 1 و 2- زبان ویژه MBA- متون تخصصی MBA- GMAT