نمونه کارنامه ارشد MBA

نمونه کارنامه ارشد MBA ارشد MBA

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

درس ضریب
زبان تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت کسب و کار1
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت2
ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مدیریت کسب و کار)

رتبهزبان تخصصیاستعداد و آمادگی تحصیلیریاضیات عمومی 1 و 2
961.0166.7387.98
100.0091.5288.63
1455.4660.6679.98
160.0083.2080.58
202.7860.8382.22
2874.4447.5070.00
2984.447.3320.00
4732.9455.463.08
545.29631.4671.87
5612.7172.4551.51
6064.1943.9552.05
6267.2249.1750.00
8350.2628.6065.34
8511.5565.8646.82
9042.1833.8061.96
9156.6744.1748.89
9258.3539.8647.31
13332.9450.2639.43

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

درس ضریب
زبان تخصصی (انگلیسی) مخصوص رشته مدیریت امور شهری2
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت2
دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی2
نظریه‌هیا عمومی مدیریت2
زبان فارسی1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مدیریت امور شهری)

رتبهزبان تخصصیاستعداد و آمادگی تحصیلیدانش مسائل روزنظریه هازبان فارسی
3717.1227.5032.268.3811.74
430.0011.9127.8625.1511.74
4515.2858.664.400.0041.06
5155.0042.160.002.08-16.14
880.0088.000.000.000.00