ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد مدیریت

ظرفیت قبولی مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران3524
شهید بهشتی9-
علامه طباطبایی408
تربیت مدرس6-
خوارزمی104
تبریز42
الزهرا (ویژه خواهران)102
دانشگاه شاهد121
فردوسی مشهد62
شیراز6-
صنعتی شاهرود--
علم و صنعت--

ظرفیت قبولی مدیریت دولتی گرایش های توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت بحران، سیاست گذاری علم و فناوری در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران6313
شهید بهشتی12-
علامه طباطبایی406
تربیت مدرس5-
خوارزمی52
صنعتی شریف20-
الزهرا--
دانشگاه شاهد82
فردوسی مشهد62
شیراز6-
صنعتی شاهرود--
علم و صنعت--

ظرفیت قبولی مدیریت صنعتی گرایش‌های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت انرژی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 3)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران413
شهید بهشتی12-
علامه طباطبایی304
تربیت مدرس5-
خوارزمی52
شیراز3-
الزهرا (ویژه خواهران)--
فردوسی مشهد124
دانشگاه شاهد3316
امام خمینی قزوین83
صنعتی شاهرود173

ظرفیت قبولی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) گرایش‌های کسب و کار الکترونیک، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، هوشمندی کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 4)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران263
شهید بهشتی3-
علم و صنعت5-
علامه طباطبایی102
تربیت مدرس--
خوارزمی52
تبریز--
الزهرا (ویژه خواهران)366
فردوسی مشهد--
دانشگاه شاهد--
امام خمینی قزوین--
صنعتی شاهرود--

ظرفیت قبولی مدیریت فناوری گرایش نوآوری، همکاری‌ها و انتقال فناوری در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 5)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران173
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی102
تربیت مدرس--
امیرکبیر13-
علم و صنعت6-
خوارزمی--
تبریز--
الزهرا (ویژه خواهران)--
فردوسی مشهد--
دانشگاه شاهد--
صنعتی شاهرود--
امام خمینی قزوین--

ظرفیت قبولی مدیریت مالی گرایش‌های مدیریت مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 6)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران293
شهید بهشتی7-
علامه طباطبایی204
تربیت مدرس--
خوارزمی71
تبریز--
الزهرا (ویژه خواهران)123
فردوسی مشهد--
صنعتی شاهرود--

ظرفیت قبولی مدیریت کارآفرینی گرایش‌های کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین الملل، توسعه، کسب و کار الکترونیکی، مربیگری کسب و کار  در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 7)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران8550
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی204
علم و صنعت6-
تربیت مدرس--
خوارزمی92
دانشگاه شاهد95
الزهرا (ویژه خواهران)--
شیراز7-
فردوسی مشهد--
صنعتی شاهرود--

ظرفیت قبولی مدیریت منابع انسانی گرایش‌های اسلامی، عملکرد و بهره‌وری منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کد ضریب 8)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران8-
شهید بهشتی--
علامه طباطبایی--
تربیت مدرس--
خوارزمی52
تبریز--
الزهرا (ویژه خواهران)--
فردوسی مشهد--
صنعتی شاهرود--