ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد صنایع

ظرفیت قبولی گرایش روش‌های بهینه سازی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 1)

گرایش روش های بهینه سازیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران73
صنعتی شریف18-
خواجه نصیر الدین طوسی32
امیرکبیر--
تربیت مدرس7-
علم و صنعت91
الزهرا (ویژه خواهران)133
صنعتی اصفهان2613
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

ظرفیت قبولی گرایش مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 2)

گرایش مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌هاروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران105
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی53
امیرکبیر6-
تربیت مدرس5-
خوارزمی123
علم و صنعت164
صنعتی اصفهان93
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد5-
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

ظرفیت قبولی گرایش سیستم‌های مالی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 3)

-
گرایش سیستم‌های مالیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی55
امیرکبیر7-
تربیت مدرس5-
خوارزمی71
علم و صنعت81
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

ظرفیت قبولی گرایش مدیریت پروژه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 3)

گرایش مدیریت پروژهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران73
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر6-
تربیت مدرس--
صنعت نفت8-
مالک اشتر55
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--

 

ظرفیت قبولی گرایش مدیریت مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 4)

گرایش مدیریت مهندسیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف8-
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس6-
علم و صنعت17-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--