فرمول قبولی کنکور ارشد صنایع

فرمول قبولی کنکور ارشد صنایع ارشد صنایع

فرمول قبولی کارشناسی ارشد رشته صنایع

 

فرمول قبولی کارشناسی ارشد
*آمار و احتمال مهندسی     *تحقیق در عملیات
*5 درس باکس تخصی(طرح ریزی واحد های صنعتی، کنترل موجودی، کنترل کیفیت، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه)