نمونه کارنامه کارشناسی ارشد صنایع

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد صنایع ارشد صنایع

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس ضریب
زبان2
نحقیق در عملیات3
تئوری احتمال و آمار مهندسی3
دروس تخصصی5

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن)

رتبهزباننحقیق در عملیاتتئوری احتمال آمار مهندسیدروس تخصصی
671.1115.0035.0052.48
138.0125.7571.5435.38
1558.9615.0038.2645.20
2542.2215.0043.8637.59
3330.905.4259.9428.79
3530.0020.0066.6723.40
4335.0021.6951.2327.33
5147.7823.3338.3330.50
6222.2215.0024.5642.55
6314.4423.3326.3232.62
9018.8923.330.0043.26
944.56-17.1746.4025.51
10148.898.32-52.6323.40

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس ضریب
زبان1
نحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
ریاضی عمومی1
اقتصاد عمومی1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(گرایش سیستمهای کلان و  رشته مهندسی سیستم های محیط زیست)

رتبهزباننحقیق در عملیاتتئوری احتمال آمار مهندسیریاضی 1 و 2اقتصاد عمومی
1322.2510.0075.2636.8945.25
1530.905.4259.9435.7057.80
3230.0020.0066.670.000.00
478.0125.7571.540.000.00
560.0020.0064.910.000.00
5922.2236.6728.330.000.00
6771.1115.0035.000.000.00
7442.2215.0043.860.000.00
784.56-17.1746.4011.9044.20
8747.7823.3338.330.000.00
910.0013.3361.400.000.00
9512.2240.006.66-6.6726.67
11022.2228.3321.670.000.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس ضریب
زبان2
نحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
دروس تخصصی5

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(رشته مهندسی صنایع گرایش های مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه)

رتبهزباننحقیق در عملیاتتئوری احتمال آمار مهندسیدروس تخصصی
471.1115.0035.0052.48
1058.9615.0038.2645.20
138.0125.7571.5435.38
1842.2215.0043.8637.59
2730.905.4259.9428.79
4630.0020.0066.6723.40
4735.0021.6951.2327.33
4847.7823.3338.3330.50
5022.2215.0024.5642.55
6214.4423.3326.3232.62
7018.8923.330.0043.26
800.0016.670.0042.55
8243.338.3325.0029.79
8748.898.32-52.6323.40
9661.110.0024.5625.69
994.56-17.1746.4025.51
10822.2228.3321.6720.57

 

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

درس ضریب
زبان2
نحقیق در عملیات2
تئوری احتمال و آمار مهندسی2
دروس تخصصی1
اصول مدیریت و تئوری سازمان1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(مدیریت مهندسی)

رتبهزباننحقیق در عملیاتتئوری احتمال آمار مهندسیدروس تخصصیاصول مدیریت و تئوری سازمان
1471.1115.0035.0052.480.00
238.0125.7571.5435.380.00
3430.0020.0066.6723.400.00
3930.905.4259.9428.790.00
4542.2215.0043.8637.590.00
5347.7823.3338.3330.500.00
7048.898.32-52.6323.4020.00
8022.2236.6728.330.0011.67
8184.690.003.860.009.66
9870.969.037.749.877.73-
1020.0020.0064.9112.770.00