فرمول قبولی کنکور دکتری حسابداری

فرمول قبولی کنکور دکتری حسابداری دکتری حسابداری

فرمول قبولی در کنکور دکتری حسابداری

 

فرمول قبولی دکتری
*آمار و احتمال *ریاضی *حسابداری مدیریت *حسابرسی *تئوری *استعداد تحصیلی *زبان عمومی